Multi Media Club Snaaskerke
Copyright © 2006 by "MMCS"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: yourname@yourdomain.com
Ontworpen door Johan QUATAERT
Reglement van inwendige orde.

Artikel 1
De vereniging Multimedia Club Snaaskerke mag geen politieke of godsdienstige overtuiging hebben en is pluralistisch gezind.
De doelstelling ervan is de leden leren werken met PC-programmaís op het gebied van multimedia, w.o. montages van fotoís en film en ervaringen daaromtrent uit te wisselen.
De leden dienen er over te waken dat ze enkel werken met legale software tijdens de bijeenkomsten en/of werkzaamheden van de vereniging. Het bestuur kan in ieder geval onder geen enkel geding verantwoordelijk gesteld worden bij niet naleving hiervan.

Artikel 2 - Leden
1. Elke natuurlijke persoon kan toetreden tot de vereniging Multimedia Club Snaaskerke, mits betaling van het jaarlijks lidgeld. Sponsors worden      automatisch erelid van de vereniging.
2. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald in een vergadering dagelijks bestuur voor het jaareinde.
3. De secretaris van de vereniging houdt een register bij met naam, volledig adres, telefoon en e-mailadres van de leden. Die gegevens worden
    door de leden vrijwillig verstrekt, maar kunnen als dusdanig niet dienen voor commerciŽle of andere doeleinden.
4. Leden dienen het huishoudelijk reglement en besluiten van het bestuur na te leven en zich te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en
    billijkheid wordt gevorderd om de belangen van de vereniging niet te schaden.
    4.a. Een lid dat de goede werking van de vereniging stoort, kan bij beslissing van het Dagelijks Bestuur ontslagen worden.
5. Elk lid ontvangt bij betaling van zijn lidmaatschap afschrift van onderhavig huishoudelijk reglement.
6. Om de goede werking van de vereniging niet te hinderen, wordt een basiskennis gevraagd betreffende de materie die binnen de club
     behandeld wordt of wordt verwacht dat een nieuw lid de basiskennis op eigen kracht verwerft.
7. Bij ontslag van een lid, dient hij/zij alles aan de vereniging terug te bezorgen wat hem/haar door de vereniging ter beschikking gesteld werd.

Artikel 3 - Bestuur & vergaderingen
De leden kiezen onder elkaar een Dagelijks Bestuur, bestaande o.a. uit voorzitter, secretaris, penningmeester, technisch adviseur, eventueel een 
ondervoorzitter en legt deze ter goed- of afkeuring voor op de Algemene ledenvergadering. Een combinatie van functies is mogelijk, met uitzondering van het voorzitterschap.
Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar door de Algemene Ledenvergadering.
Na verloop van hun mandaat kunnen zij zich herkiesbaar stellen.
Het bestuur stelt de agenda op voor de Algemene Vergadering en bepaalt de werking van de vereniging. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
Elk bestuurslid dat drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder voorafgaande verontschuldiging, wordt als ontslagnemend genotuleerd.
Vergaderingen bestuur
1. Het bestuur vergadert minstens 8 keer per jaar en verder zo vaak als nodig en wordt bijeen geroepen op voorstel van de  voorzitter en/of
    secretaris.
2. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten. Bij afwezigheid vervangt de ondervoorzitter of secretaris en bij
    diens afwezigheid een van de andere bestuursleden.
3. Er kan geldig vergaderd worden als de helft plus ťťn van de bestuursleden aanwezig zijn.
4. Bestuursleden kunnen door Dagelijks Bestuur telefonisch of per e-mail geraadpleegd worden.

Artikel 4 - Dagelijks Bestuur
1. Het Dagelijks Bestuur neemt de dagelijkse gang van zaken op zich en kan in spoedeisende gevallen autonoom beslissen.
2. Het Dagelijks Bestuur stelt de agenda op voor de bestuur- en werkvergaderingen.
3. De secretaris voert in samenspraak met de voorzitter de correspondentie van de vereniging, maakt notulen van de bestuursvergaderingen, de
    Algemene Ledenvergadering en de werkingsvergaderingen.
4. De notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene ledenvergadering worden na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de
    algemene ledenvergadering, door de secretaris en voorzitter ondertekend.
5. De secretaris verricht de administratieve werkzaamheden, draagt zorg voor het bijhouden van verslagen e.a., en stelt jaarlijks een
    werkingsverslag op.
6. De penningmeester is belast met het financieel beleid. Hij/zij brengt hierover jaarlijks verslag uit op de Algemene Ledenvergadering en      
    tussentijds op verzoek van het bestuur. Het is de Algemene ledenvergadering die hem/haar al dan niet financiŽle ontlasting verleend.
7. De penningmeester verricht geen financiŽle uitgaven via kasgelden zonder goedkeuring van het bestuur en draagt zorg voor het 
    bijhouden van bewijsstukken betreffende uitgaven en inkomsten. Alle financiŽle verrichtingen worden genotuleerd in een daarvoor
    bestemd kasboek of computerprogramma.
8. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd namens de vereniging een bankrekening te openen om financiŽle verrichtingen te doen, indien
    nodig.
9. Het Dagelijks Bestuur werd door de Algemene Ledenvergadering als volgt aangeduid :Artikel 5 - Algemene ledenvergadering
1. Jaarlijks wordt door het bestuur een Algemene ledenvergadering bijeengeroepen.
2. Elk lid ontvangt daaromtrent ťťn week vooraf een uitnodiging met agenda.
3. De Algemene ledenvergadering verkiest het bestuur.
4. Elk lid dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement of aan de werking van de vereniging wil doen, dient deze minstens zeven
    dagen voor de Algemene vergadering kenbaar te maken aan de voorzitter en secretaris.
5. Beslissingen binnen de Algemene ledenvergadering zijn geldig bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 6 - Ontbinding
Bij ontbinding van de vereniging dienen de financiŽle middelen overgemaakt aan een vereniging of organisatie op voordracht en beslissing van de Algemene vergadering. Dit kan slechts gebeuren na volledige afrekening en na afsluiting van alle verrichtingen.

Artikel 7 - Slot
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het Bestuur.

 
HOME
   Voorzitter Roland DAVID
   Ondervoorzitter en technisch adviseur Germain MAENE
   Penningmeester Vaccant
   Secretaris en webmaster Johan QUATAERT
   Financieel commissarissen Francine VERSLUYS en Erik ROOSE.
Foto Jo Boey
[Home][Over ons][RIO][Lessen][Projecten][Activiteiten][Onze foto's][Knipsels][Links][Contact]